Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Grad Novi Pazar 36300 Novi Pazar Stevana Nemanje 2 Priložen zahtev 30.03.2015. god.
WordPress Tables Plugin
1 - Nov projekat za građevinsku dozvolu, odnosno separat projekta za gređevinsku dozvolu Prilaže stranka Priložen dokument 30.03.2015. god.
- Izveštaj o tehničkoj kontroli glavnog projekta Prilaže stranka Priložen dokument 30.03.2015. god.
- Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izmenu građevinske dozvole Oslobođeno plaćanja takse
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Priložen dokument 02.04.2015. god.
WordPress Tables Plugin