Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Damass invest" d.o.o 36300 Novi PazarMihajla Pupina 4 20908211, PIB 107974126Priložen zahtev 05.05.2015. god.

1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvolePrilaže strankaPriložen dokument 05.05.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže strankaPriložen dokument 05.05.2015. god.
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLAPriložen dokument 07.05.2015. god.