Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Grad Novi Pazar 36300 Novi Pazar Stevana Nemanje 2 Priložen zahtev 16.07.2015. god.
WordPress Tables Plugin
1 - Projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju Prilaže stranka
- Izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole Prilaže stranka Priložen zahtev 16.07.2015. god.
- Sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima Prilaže stranka
- Dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje upotrebne dozvole Prilaže stranka
- Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta Prilaže stranka
- Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije Prilaže stranka
2 ZAKLJUČAK Priložen dokument 21.07.2015. god.
WordPress Tables Plugin