Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
G.P. "Đondić" D.o.o 36300 Novi Pazar ul.28 novembar Kula dom bb Priložen zahtev 20.10.2015. god.

1 - Izjava završetka temelja Prilaže strankaPriložen dokument 20.10.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže strankaPriložen dokument 20.10.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 22.10.2015. god.