Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Laser" Internacional DOO Novi Pazar1.Maj 70 PIB 101791810

1 - Izjava završetka temelja Prilaže strankaPriložen dokument 20.11.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže strankaPriložen dokument 20.11.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 14.01.2016. god.
Priložen dokument 14.01.2016. god.