Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Energogroup" d.o.o BeogradNeznanog junaka 7 17352890 i 100834428Priložen zahtev 18.11.2015. god.

1 - Izjava završetka temelja Prilaže stranka
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže strankaPriložen dokument 19.11.2015. god.
2 OBAVEŠTENJE Priložen dokument 04.12.2015. god.