Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"MN Petrol" export-import 36300 Novi PazarDubrovačka bb 17285327 i 100746639

1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvolePrilaže stranka
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže strankaPriložen dokument 02.12.2015. god.
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLAPriložen dokument 04.12.2015. god.