Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
GP "Elmir" d.o.o.Novi PazarStevana Nemanje 50 17188747 i 101794230

1 - Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smisluPrilaže strankaPriložen dokument 17.11.2015. god.
- Geodetski snimak izgrađenih temelja Prilaže stranka
2OBAVEŠTENJEPriložen dokument 17.11.2015. god.