Red. brojIme i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Dacić prom" d.o.o Novi Pazar ul. Branka Ćopića bbPriložen dokument 02.12.2015. god.

1 - Idejni projekat, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije i tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju, odnosno uklanjanju prepreka za kretanje osoba sa invalitetom Prilaže stranka (Priloženo idejno rešenje a ne projekat) Priložen dokument 02.12.2015. god.
- Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja za izdavanje rešenja u skladu sa članom 145 Prilaže strankaPriložen dokument 02.12.2015. god.
- Dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu člana 135. Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom Prilaže strankaPriložen dokument 07.12.2015. god.
Ugovor sa vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih delova objekta, zaključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta radova Prilaže stranka
2 ZAKLJUČAK o odbacivanju (ako nisu ispunjeni formalni uslovi po članu 27.)
3 Ako utvrdi nadležni organ da je potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, onda donosi rešenje o odbijanju
4REŠENJE PO ČLANU 145. Priložen dokument 09.12.2015. god.