Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Grad Novi Pazar 36300 Novi Pazar Stevana Nemanje 2
WordPress Tables Plugin
1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvole Prilaže stranka
- Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije Prilaže stranka
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Priložen dokument 24.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin