Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Opšta bolnica 36300 Novi Pazar Generala Živkovića 1
WordPress Tables Plugin
1 - Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o izmeni građevinske dozvole Prilaže stranka
- Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije Prilaže stranka Priložen dokument 18.12.2015. god.
2 IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Priložen dokument 18.12.2015. god.
WordPress Tables Plugin