Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"MN Petrol COMPANY" d.o.o. 36300 Novi Pazar Dubovačka 422 PIB: 100746639

1 Dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, ako je rešenjem o građevinskoj dozvoli predviđeno jednokratno plaćanje te obaveze, odnosno sredstvo obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, ako je rešenjem o građevinskoj dozvoli predviđeno plaćanje te obaveze na rate Prilaže stranka
2 ZAKLJUČAK ako nisu ispunjeni formalni uslovi
3 OBAVEŠTENJE O PRIJAVI RADOVA Priložen dokument 15.12.2015. god.