Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
Faruk Jašarević 36300 Novi Pazar Ljubljanska 5
WordPress Data Table
1 Idejno rešenje, izrađeno u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije Prilaže stranka
2 Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva Prilaže stranka
3 ZAKLJUČAK o odbacivanju ako idejno rešenje sadrži nedostatke
4 Ako su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, pribavlja se po službenoj dužnosti od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra:
- Kopija plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Podatke o površini parcele, odnosno parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte i antenske stubove Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
5 Uslovi za projektovanje i priključenje imaoca javnih ovlašćenja:
- Na distributivni sistem električne energije Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Na sistem vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi u pogledu zaštite životne sredine Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi u pogledu žaštite od požara Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi priključenja na javni put Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi na priključenje na sistem daljinskog grejanja Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Vodni uslovi Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi zaštite kulturnih dobara Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi u vezi sa odbranom Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi za građenje u železničkom području Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Uslovi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
- Drugi uslovi za projektovanje i priključenje Pribavlja se po sl. dužnosti o trošku stranke
6 ZAKLJUČAK o odbacivanju ako idejno rešenje sadrži nedostatke
7 Izdata lokacijska dozvola
WordPress Data Table