Red. broj Ime i prezime
Poslovno ime
Prebivalište
Sedište
Adresa
Matični broj i PIB
Karton procedure
"Sirena" d.o.o. Novi Pazar 17504479 i 103014649 Mur bb
WordPress Data Table
1 Idejno rešenje, izrađeno u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije Prilaže stranka Priložen zahtev 18.09.2015. god.
2 Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva Prilaže stranka Priložen zahtev 18.09.2015. god.
3 ZAKLJUČAK o odbacivanju ako idejno rešenje sadrži nedostatke
4 Ako su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, pribavlja se po službenoj dužnosti od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra:
- Kopija plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi Priložen dokument 16.11.2015. god.
- Izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta
- Izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta
- Podatke o površini parcele, odnosno parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte i antenske stubove
5 Uslovi za projektovanje i priključenje imaoca javnih ovlašćenja:
- Na distributivni sistem električne energije Priložen dokument 16.11.2015. god.
- Na sistem vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda Priložen dokument 16.11.2015. god.
- Uslovi u pogledu zaštite životne sredine
- Uslovi u pogledu žaštite od požara
- Uslovi priključenja na javni put Priložen dokument 16.11.2015. god.
- Uslovi na priključenje na sistem daljinskog grejanja
- Vodni uslovi Priložen dokument 16.11.2015. god.

Priložen dokument 16.11.2015. god.
- Uslovi zaštite kulturnih dobara
- Uslovi u vezi sa odbranom
- Uslovi za građenje u železničkom području
- Uslovi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada
- Drugi uslovi za projektovanje i priključenje Priložen dokument 16.11.2015. god.
6 ZAKLJUČAK o odbacivanju ako idejno rešenje sadrži nedostatke
7 LOKACIJSKI USLOVI Priložen dokument 19.11.2015. god.
WordPress Data Table